Elegán pro budoucnost

Obtížné zpracování půdy v loňském velmi vlhkém podzimu bylo způsobeno nejen nadměrnými srážkami, ale také častým výskytem zhutnělých vrstev v půdním profilu. Někteří zemědělci našli spásu u orby. Zpracování tak proběhlo. Pod hloubkou orby však nutně vznikla zhutnělá vrstva, jejíž odstranění v dalších sezónách bude velmi náročné a nákladné. Pokud zhutnění neodstraníme, degradujeme potenciál vyšších výnosů, efektivní využití hnojiv a podporujeme erozi. Vhodnější cestou může být takové zpracování, kdy zhutnělé vrstvy vůbec nevytvoříme. Zpracování celého půdního profilu najednou se současným ozdravením půdy odborníci u Great Plains před více než 35-ti lety nazvali vertikálním zpracováním.

Ing. Václav Madl, AGRI CS a.s. , 3. 2. 2014

VERTIKÁLNÍM ZPRACOVÁNÍ PŮDY JE PRO PŮDU I ROSTLINY PŘÍVĚTIVÉ

Mezi nejznámější prezentace výskytu zhutnělých vrstev v půdním profilu patří tvorba vodních ploch na povrchu pozemků. Vygraduje-li tento problém do pohybu půdních celků, tedy erozi, nejde už jen o degradaci výnosu pěstovaných plodin, tedy ztrátu zisku zemědělců, ale i o negativní ovlivnění životního prostředí. Vhodný způsob zpracování půdy a jeho volba s ohledem na aktuální podmínky prostředí, pH, obsah živin v půdě, obsah a rozmístění organické hmoty i osevní postupy, může při dodržení správných zásad ozdravování, některé z problémů vyřešit. Vertikální zpracování půdy vytváří homogenní půdní profil, který podporuje maximální rozvoj kořenů a práci mikroorganismů. Takový půdní profil bez zhutnění umožňuje hlubší proniknutí kořenů do půdy, a zároveň absorpci dešťových srážek. Při vertikálním způsobu zpracování nedochází k obracení půdy v celém profilu. Rostliny pěstované systémem vertikálního zpracování půdy jsou odolnější proti suchu, využívají více živin v půdním profilu a mají větší odolnost díky zdravějším stonkům a silnějším kořenovým systémům. Výsledkem je vyšší výnos i kvalita. Paralelním přínosem vertikálního zpracování je také snížení nákladů na produkci a významná úspora vláhy a času.

 

ELEGÁN PRO BUDOUCNOST

Velmi oblíbeným modelem, který má jasné předpoklady perfektně zvládnout vertikální zpracování je SIMBA SLD. SLDéčko přitahuje pozornost každým svým centimetrem a při detailnějším prozkoumání objevíte ohromující dokonalost. V přední části stroje řada ozubených talířů řeže posklizňové zbytky a mísí je s vrchní vrstvou půdy. Tyto talíře o Ø 610mm jsou vyrobeny z vysoce kvalitní oceli. Každý talíř je individuálně uložen na pružné ocelové slupici Pro-Active, která zajišťuje výborné kopírování povrchu a zároveň ochranu proti kamenům. K velmi sofistikovaným prvkům základní výbavy patří ojedinělý systém plynulé regulace pracovního úhlu talířů. Nastavitelná je každá řada talířů zvlášť, nezávisle jedna na druhé. Každý farmář přece ví, že jsou roky suché i vlhké. Po různých plodinách a užívaných technologiích na pozemcích zůstávají charakterově rozdílné rostlinné zbytky. Velmi významný vliv na finální nastavení úhlu talířů má i druh zpracovávané půdy. K velmi silným stránkám SLDéčka patří špičková práce nejen za vlhka, ale i za sucha, kdy jiné stroje jen těžko dostanete do ztvrdlé půdy. Jednoduchým otáčením kliky neregulujeme pouze intenzitu řezání či míchání, ale měníme i úhel vnikání do půdy. Toto komfortní řešení úspěšně podporuje široké využití stroje. O pozornost si říká i speciální „V“ rám s unikátními podrývacími slupicemi PRO-LIFT. Rozmístění slupic na rámu ve tvaru „V“ snižuje energetickou náročnost soupravy a eliminuje vznik negativního bočního zhutnění. Vertikální pohyb půdních agregátů je u radličkových pracovních těles rozmístěných na rámu ve tvaru „V“ velmi intenzivní a to je právě to, co půda i rostliny potřebují. Aktivní hydraulické jištění slupic umožňuje nastavit pracovní tlak v soustavě na optimální hodnotu s ohledem na aktuální situaci na poli. Tupý úhel slupic eliminuje vynášení kamenů, hrud, rostlinných zbytků a neúrodné půdy k povrchu. Za radličkami je umístěna ještě jedna plnohodnotná baterie ozubených talířů s nastavením pracovního úhlu, tak jako vpředu. Poslední talíře mají za úkol finálně rozřezat hroudy, zaklopit zbytky a připravit tak půdu pro pěch.


KONSOLIDACE SOUČÁSTÍ DOKONALÉHO KOKTEJLU

Konsolidace je prokazatelně nejdůležitější část procesu zpracování půdy. Nakypřený a restrukturovaný profil, není-li konsolidován, může být příliš kyprý, může ztrácet cennou půdní vlhkost a za vlhka měknout a stávat se nezpracovatelným (Godwin 2006). Simbou patentovaný DD pěch je tím správným nástrojem pro pozitivní konsolidaci celého profilu a udržení nastavené pracovní hloubky. Použití DD pěchu významně snižuje krátkodobé emise CO2 , což má příznivý vliv na životní prostředí, ale i udržení živin v půdě (Reicosky 2001). DD pěch zanechává na povrchu zvlněný profil odolný povětrnostním vlivům a schopný vyšší infiltrace srážek. Vytvořený „manžestr“ je ideální stav povrchu půdy před setím, odolává mj. tvorbě krust.

 

SILNÉ SVALY A PEVNÁ PÁTEŘ OD SVAHILSKÉHO LVA

Dominantním prvkem SIMBY SLD je úchvatná robustnost podporující dlouhou životnost stroje. Přestože datum na rodném listu všech právě dodávaných strojů je rok 2014, sériové výrobě předcházely dlouhodobé testy. Pěchem SLDéčko totiž nemusí nutně končit. Pevný páteřový rám je dimenzovaný pro tažení dalšího stroje. Je-li SLDéčko osazeno secím strojem pro setí drobnosemenných plodin včetně řepky i závěsem, lze v jednom přejezdu nejen půdu kvalitně zpracovat i ozdravit, můžeme provést až šest operací v jednom přejezdu. A to už jistě promluví do nákladů na zpracování půdy, časové náročnosti, produkci CO2 i do úspor půdní vláhy. Celková robustnost a pevnost SLDéčka ztělesňuje základní kameny ke spolehlivosti při práci i v těžkých půdách.

 

OJEDINĚLÁ ZKUŠENOST VÝROBCE POMÁHÁ ZEMĚDĚLCŮM

SIMBA Mono byl první tažený kombinovaný stroj v Evropě, který využíval výhod talířů, radliček a válců pod jedním rámem. Tento průkopnický koncept ukázal novou cestu zpracování půdy, která se později ukázala jako velmi úspěšná. Více než třicetpět let zkušeností pracovníků Great Plains se zdravou půdní strukturou a šest ojedinělých a v provozu úspěšných generací strojů pro vertikální zpracování půdy je ztělesněno i v dnes dodávaném modelu SIMBA SLD. Zatímco mnoho výrobců u Great Plains nachází podněty k výrobě kopií, konstruktéři a odborníci této společnosti neúnavně pracují na nových inovačních prvcích a technologiích, které našim zemědělcům pomohou v jejich podnikání.

 

NADUPANÝ PROVOKATÉR

Nové SLDéčko může působit jako individualista, a možná jím je. Nabízí to, o čem ostatní jen sní. Nejde totiž jen o technickou vyspělost stroje. Není v tom také pouze osvěžující design, který by měly podtrhnout jeho elegantní a dynamické linie. Odborná veřejnost dobře ví, jaké má Great Plains priority. Uvědomujeme si, že půda je nejdrahocennější zdroj zemědělce a přáli bychom si, aby zdravá půdní struktura nebyla pouze prestižní záležitostí. Úspěšné a efektivní pěstování plodin lze do budoucna očekávat pouze na půdách, které budou v dobré kondici. Proto vznikl pojem zvaný SIMBA SLD, proto jsme tady a jsme připraveni vám pomoci….

Další články

Axial-Flow jsem si nadělil k padesátinám

24. 8. 2022

Technologii Axial-Flow si vybral pan Vilímovský již před 17 lety kvůli způsobu...

Čím se vyznačují oblíbené cisterny Pichon?

16. 5. 2022

Článek z Agroportal24h.cz - Výběr vhodné cisterny je poměrně složitý. Zajímavou...

Prvních 75 let značky STEYR

16. 5. 2022

Osudový den 29. září 1947 znamenal začátek něčeho nového pro tisíce farmářů po...

Magnum AFS Connect

11. 4. 2022

jSklízím s benefity AXIAL-FLOW®

11. 4. 2022

Kombajny AXIAL-FLOW® jsou známé svojí maximální šetrností,...